aniro-logo

 

 

 

Przy zakupie Kompensatorów aktywnych SVG/ASVG, Filtrów Aktywnych ANIRO,

otrzymasz Listwę kontrolną LKW 6-elementowa do zwierania WAGO

w cenie promocyjnej 1 zł

Aktywne kompensatory mocy biernej

 

Aktywny Kompensator mocy biernej SVG, jest urządzeniem energoelektronicznym, którego zadaniem jest kompensacja mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej przy pomocy jednego modułu. Szybka odpowiedź, poniżej 10 ms, na dynamiczne zmiany wartości cos (φ) zapewnia bezwzględne utrzymanie zadanego parametru współczynnika mocy, indywidualnie w każdej fazie oraz ograniczenie migotania światła wywołanego dynamicznymi zmianami obciążenia mocą bierną. Zaawansowane algorytmy sterownia zabezpieczają urządzenie przed przeciążeniami i eliminują wystąpienie rezonansu prądu. Modułowa budowa umożliwia bardzo szybką i wygodną rozbudowę, w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc. 

Wyświetlacz kompensatora SVG umożliwia wykonanie parametryzacji urządzenia, podgląd parametrów sieci, kompensatora oraz obciążenia. Panel HMI ma wbudowaną pamięć do 500 zarejestrowanych zdarzeń (logs). Dodatkowo na wyświetlaczu można podejrzeć przebiegi prądów i napięć oraz wartości podstawowych parametrów, jakości energii elektrycznej takich jak: Moc czynna, bierna, pozorna, Cosφ, wartość RMS napięć i prądów, wartość prądu w przewodzie neutralnym, THDI, THDU, widmo harmonicznych prądu i napięcia, temperaturę tranzystora IGBT.

GŁÓWNE FUNKCJE URZĄDZEŃ:
kwadrat  panel sterowania HMI 4,3” lub moduł Wi-Fi,
kwadrat  możliwość równoległego łączenia modułów w celu rozbudowy układu kompensacji mocy biernej,
kwadrat  7″ panel sterowania udostępnia możliwość generowanie raportów (tygodniowych, miesięcznych oraz bieżących) z rejestrowanych parametrów, zmiany interwału agregacji danych oraz eksportowanie ich na zewnętrzny dysk USB.

 

Listwy kontrolne WAGO LKW

 

Listwy kontrolne WAGO LKW pozwalają na wygodną i – co istotne – bezpieczną eksploatację układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

Odpowiednia konstrukcja listew sprawia, że obsługa jest chroniona przed bezpośrednim kontaktem z elementami elektrycznie czynnymi.

Ponadto wszelkie prace eksploatacyjno-kontrolne związane z testowaniem aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej są wykonywane bez konieczności wypinania przewodów, dzięki czemu układ pól jest zabezpieczony przed błędami podczas przywracania ich do stanu normalnej pracy.

Stan pracy poszczególnych obwodów wtórnych jest jednoznacznie definiowany położeniem przełączników, a unikatowa konstrukcja złączek zapewnia bezprzerwową pracę obwodów prądowych bądź bezpieczne rozłączanie obwodów napięciowych i wykonawczych.

 

Zastosowany system opisu listew kontrolnych WAGO LKW w połączeniu z kolorystyką przełączników ograniczają do minimum możliwość pomyłki podczas wykonywania testów. Stosowanie listew kontrolnych WAGO LKW pozwala na wygodny i szybki sposób sprawdzania wskazań i realizacji prób funkcjonalnych dla każdego typu zabezpieczeń.

Wykorzystywane w listwach WAGO zaciski CAGE CLAMP® S lub CAGE CLAMP® gwarantują niezawodny oraz prosty sposób łączenia oprzewodowania obwodów wtórnych.

Zastosowana w nich technologia sprężynowa, zapewnia pewne, jakościowo niezmienne połączenie elektryczne bez konieczności okresowej weryfikacji. 

 

 

Produkty objęte promocją

 

Kompensatory aktywne SVG/ASVG

Moc (kVar) Prąd (A) Typ
10 15 SVG 010
15 21,43 SVG 015
30 42,86 SVG 030
50 71,43 SVG 050
100 142,83 SVG 100
200 285,71 SVG 200
30 45 ASVG 030
50 75 ASVG 050
100 150 ASVG 100
200 300 ASVG 200

 

Filtry Aktywne

Moc (kVar) Prąd (A) Typ
10,5 15 AHF 15 blade
17,5 25 AHF 25A
24,5 35 AHF 35A
35 50 AHF 50A
42 60 AHF 60A
52,5 75 AHF 75A
70 100 AHF 100A
105 150 AHF 150A
21 30 ADF P25-30/480
35 50 ADF P100-50/480
52 75 ADF P100-75/480
62 90 ADF P100-90/480
83 120 ADF P100-120/480
104 150 ADF P100-150/480
94 90 ADF P100-90/690
70 100 ADF P100N-100/415
83 120 ADF P200-120/480
83 120 ADF P300-120/480
104 150 ADF P300-150/480
166 240 ADF P300-240/480
208 300 ADF P300-300/480
249 360 ADF P300-360/480
312 450 ADF P300-450/480
94 90 ADF P300-90/690Regulamin promocji

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Promocji (zwany dalej: Promocją) jest ANIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. B. Chrobrego 64, kod poczt. 87-100, KRS: 0000240757, REGON: 140144905, NIP: 525-233-62-45 (zwana dalej: Organizatorem).
1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Promocji, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Promocji.
1.3. Promocja trwa w okresie od 02.11.2021 r. do wyczerpania się stanu magazynowego nagród.
1.4. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie klienci ANIRO Sp. z o.o. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj. małżonkowie, krewni i powinowaci w lin prostej (np. rodzice, dzieci, dziadkowie, wnuki), ich przysposobieni lub przysposabiający, a także rodzeństwo, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji.
1.5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
1.6. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest wszystkim potencjalnym Uczestnikom Promocji na stronie internetowej: www.aniro.pl/promocja oraz dostępna jest do wglądu w siedzibie Organizatora Promocji.
1.7. Nagrody w Promocji zapewnia Organizator.
2. ZASADY PROMOCJI
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest zakup produktów promocyjnych określonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.2. W przypadku zwrotu towaru lub korekty faktury przez Uczestnika w terminie po zakończeniu okresu trwania Promocji, organizator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika zwrotu nagrody, wydanej mu w oparciu o te zwrócone towary, lub na podstawie skorygowanych faktur.
3. NAGRODY
3.1. Nagroda przysługuje każdemu uczestnikowi, który dokona zakupów produktów promocyjnych w okresie promocyjnym.
3.2. Za zakupy produktu promocyjnego uczestnik otrzymuje: Listwę kontrolną WAGO LKW 6-elementowa do zwierania o wartości ok. 280 zł netto w cenie promocyjnej za 1 zł netto.
3.3. W przypadku braku dostępności nagród, o których mowa w punkcie 3.2, Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagród na inne dostępne na rynku zamienniki.
3.4. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, w tym wartość pieniężną.
3.5. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
4.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane, najpóźniej w terminie do 28 lutego 2022 r.
4.2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem: ANIRO Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 64, 87-100 Toruń z dopiskiem ”Promocja”. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności.
4.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty otrzymania.
4.4. Decyzje w przedmiocie reklamacji podejmowane przez Organizatora są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie do 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.5. Gwarancja udzielana na nagrody wydawane w Promocji jest gwarancją producenta/emitenta. Organizator nie odpowiada za wady ukryte nagród oraz awarie wynikające z ich użytkowania. W przypadku stwierdzenia wadliwości nagrody Uczestnika obowiązuje standardowy tryb reklamacyjny określony przez producenta sprzętu. Powyższe nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec konsumentów w zakresie określonym w przepisach bezwzględnie obowiązujących
4.6. Uczestnikowi który posiada opóźnienie w płatnościach wobec Organizatora akcji powyżej 14 dniu, może nie zostać wydana nagroda w ramach niniejszej promocji.
5. DANE OSOBOWE
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator
5.2. Kontakt z Organizatorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem następujących danych kontaktowych: rodo@aniro.pl.
5.3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników w celach:
5.3.1. przeprowadzenia Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika,
5.3.2. marketingowych Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika
5.4. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.
5.5. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 5.3.1 powyżej, będą przechowywane przez Organizatora przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia Promocji i zostaną usunięte niezwłocznie po upływie tego okresu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt 5.3.2, będą przetwarzane przez Organizatora do czasu odwołania zgody Uczestnika.
5.6. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora ich danych osobowych, Uczestnicy mają prawo do:
5.6.1. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia;
5.6.2. żądania usunięcia swoich danych osobowych, o ile te dane nie są już niezbędne do realizacji któregokolwiek z celów wskazanych w Regulaminie,
5.6.3. żądania ograniczenia przez Organizatora przetwarzania danych osobowych,
5.6.4. przenoszenia swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, o ile przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5.7. Uprawnienia wynikające z pkt.5.6 powyżej Uczestnicy mogą zrealizować poprzez przesłanie wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Promocja”.
5.8. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie swojej zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać zrealizowane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora z dopiskiem „Dane osobowe”.
5.9. W razie uznania, że Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników w sposób naruszający przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.10. Przekazanie danych osobowych następuje w sposób całkowicie dowolny, ale ich nieudostępnienie oznacza brak możliwości udziału Uczestnika w Promocji.
5.11. Organizator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Niniejszy Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony Uczestnikom na stronie www.aniro.pl/promocja
6.2. Wszelkie informacje na temat Promocji Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: aniro@aniro.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 7 dni.
6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji lub na uprawnienia Uczestników.
6.4. Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.

 

 

 

Katalog produktowy
Jakość Energii Elektrycznej
Konwencjonalne i nowoczesne rozwiązania do poprawy oraz kontroli

Katalog produktowy
Filtry Aktywne ADF

Katalog produktowy
Listwy kontrolne do zabezpieczeń energetycznych

Listwy kontrolne WAGO LKW
Strona www

 

ANIRO Sp. z o.o.
ul. B. Chrobrego 64
87-100 Toruń
tel: +48 56 657 63 63
e-mail: aniro@aniro.pl

WAGO ELWAG Sp. z o.o.
ul. Piękna 58a
50-506 Wrocław
tel: +48 71 360 29 70
e-mail: wago.elwag@wago.com

 

Kontakt

Wszelkie informacje na temat Promocji uzyskać można kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@aniro.pl