aniro-logo
ISO 9001:2015

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy w ANIRO Sp. z o.o.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy w Aniro Sp. z o.o. w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest:
ANIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. B. Chrobrego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000240757, posiadającą nr NIP 5252336245, REGON 140144905,  (dalej zwany „Administratorem”)

2. Kto jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych w Aniro Sp. z o.o i jak można się z nim skontaktować ?
Pracownikiem odpowiedzialnym za przestrzeganie zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych wyznaczonym przez Administratora jest:
Pan Daniel Kaczmarczyk
adres korespondencyjny: Aniro Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 64, 87-100 Toruń
adres e-mail: rodo@aniro.pl
telefon  +48 56 657 63 63

3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy?
Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu:
1. Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na stanowisku, na które aplikuje,
2. Oceny zdolności i umiejętności kandydata, potrzebne na stanowisku, na które aplikuje,
3. Wyboru odpowiedniego kandydata na stanowisko, na które Administrator poszukuje pracownika

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy pozyskanych przez Administratora w procesie rekrutacji jest:

1. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Na mocy przepisów Kodeksu Pracy ( art. 221 § 1 K.P.) Administrator może przetwarzać dane osobowe potrzebne do celów zawarcia umowy o pracę w zakresie następujących danych:
a) Imię i nazwisko
b) Adres do korespondencji
c) Imiona rodziców
d) Datę urodzenia
e) Wykształcenie
f) Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. W zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej lub testów kwalifikacyjnych. Administrator ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić umiejętności oraz zdolności kandydatów do pracy – jest to potrzebne do oceny, czy kandydat do pracy jest odpowiednią osobą na stanowisko, na które aplikuje.

3. Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV i liście motywacyjnym, np. adres email lub numer telefonu kandydata. Zgoda obejmuje dane inne niż: imię i nazwisko; adres do korespondencji, imiona rodziców; data urodzenia; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

5. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora?
1. Dane osobowe kandydata do pracy będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje.
2. Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody przetwarzane będą do momentu jej wycofania, ograniczenia lub podjęcia innych działań ze strony kandydata do pracy ograniczających tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

6. Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) firmom świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT
b) kancelariom świadczącym usługi doradztwa prawnego
c) firmom świadczącym usługi z zakresu HR
d) firmom świadczącym usługi outsorcingowe
2. Administrator bez uprzedniego uzyskania zgody kandydata do pracy nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom trzecim,
3. Administrator może udostępnić dane osobowe kandydata do pracy, organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW, sądy czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

7. Jakie prawa przysługują kandydatom do pracy w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1. Każdy kandydat ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
2. Każdy kandydat do pracy ma prawo do wycofania, zmiany lub ograniczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
4. Kandydat może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora lub adres e-mail rodo@aniro.pl
5. Dostęp do danych osobowych jest możliwy w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres e-mail rodo@aniro.pl oraz numer telefonu +48 56 657 63 63 za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.