aniro-logo
ISO 9001:2015

Klauzula Informacyjna

1. Definicje

 1. Administrator – Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest ANIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. B. Chrobrego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000240757, posiadającą nr NIP 5252336245, REGON 140144905,
 2. Dane osobowe  –  zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora lub Partnerów w Serwisie Administratora.
 3. Partner – podmiot trzeci z usług którego Administrator korzysta celem świadczenia najwyższej jakości usług w Serwisie.
 4. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.aniro.pl
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 1. Użytkownik – oznacza podmiot, odwiedzający Serwis Administratora, na rzecz którego zgodnie z niniejszym regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną

2. Cel przetwarzania

 1. Administrator oświadcza, iż przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celu:
  a) świadczenia w Serwisie najwyższej jakości usług a także w celach archiwizacji i celach statystycznych oraz technicznej administracji Serwisem,
  b) prowadzenia usług marketingowych, w tym wysyłki Newslettera z informacją marketingową i handlową – Użytkownik korzystając z Serwisu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody,
  c) przetwarzanie danych osobowych może służyć także w celu odpowiedzi na pytania Użytkownika składane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego w Serwisie,
  d) realizacji zamówień składanych przez Użytkownika,
  e) zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną,
  f) organizowania promocji, w których Użytkownicy mogą brać udział.
 3. Dane osobowe, takie jak:
  imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, rejestrowane i przetwarzane są tylko wtedy, gdy:
  a) Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego w Serwisie a podanie danych choć dobrowolne, jest niezbędne do prawidłowego przetworzenia wiadomości i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,
  b) jest to niezbędne do złożenie zamówienia,
  c) jest to niezbędne do zawarcie lub wykonanie umowy, której Użytkownik jest stroną
  d) Użytkownika wyraża zgodę na udział w promocji organizowanej przez Administratora.
 4. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera. W takim przypadku Administrator będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail Użytkownika. Adres e-mail Użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, zawierających informacje marketingowe i handlowe o aktualnej ofercie.
 5. Dane osobowe Użytkowników podlegają profilowaniu tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu dokonania oceny i określenia cech osobowych lub potrzeb użytkowników dzięki czemu Administrator będzie mógł udoskonalać świadczone przez siebie usługi oraz odpowiednio dopasować je do potrzeb Użytkowników.

3. Podstawy prawne i okres przetwarzania danych

 1. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadku korzystania z Serwisu oraz usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu występują, co do zasady trzy z nich:
  a) niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną. Jeśli zatem Administrator zawiera z Użytkownikiem umowę o realizację danej usługi, to może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
  b) niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione prawem cele i potrzeby Administratora, co obejmuje między innymi konieczność wypełnienia obowiązku podatkowego, innych określonych w odrębnych przepisach obowiązków Administratora, zapewnienia legalności i bezpieczeństwa świadczonych usług, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania treści Serwisu oraz dopasowania ich do potrzeb i wygody Użytkowników
  c) dobrowolna zgoda Użytkownika. Zgoda Użytkownika jest potrzebna głównie w przypadku, gdy Administrator świadczy usługi marketingowe, w tym wysyłkę newslettera, informacji marketingowych i handlowych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne a Użytkownik ma również możliwość ograniczenia zakresu zgody, zmiany zgody lub jej wycofania w dowolnym momencie.
 2. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
  a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub podjęcia innych działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę,
  b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
  c) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu np. dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń

4. Powierzenie przetwarzania danych i udostępnianie danych

 1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  a) firmom świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT
  b) firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi księgowej
  c) kancelariom świadczącym usługi doradztwa prawnego
 2. Administrator bez uprzedniego uzyskania zgody Użytkownika nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom trzecim,
 3. Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników, organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.
 4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

5. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do wycofania, zmiany lub ograniczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na  adres siedziby Administratora, adres e-mail rodo@aniro.pl , a także poprzez kliknięcie w niniejszy link formularz rezygnacji.
 3. Użytkownik ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych,
  b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
  c) dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
 4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 5. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest możliwy w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres e-mail rodo@aniro.pl  za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.