Stacje ładowanie samochodów elektrycznych
aniro-logo
ISO 9001:2015

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W ANIRO SP. Z O.O.

1.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Aniro Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Bolesława Chrobrego 64, 87-100 Toruń, KRS 0000240757, NIP 5252336245

2.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?

W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania przez Nas Państwa danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@aniro.pl lub pocztą tradycyjną na adres Spółki (jak wyżej).

3.

Cele i podstawy przetwarzania

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy, na podstawie art. 221 § 1 i 3 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO1, a w razie dobrowolnego przekazania Nam danych w szerszym zakresie, niż jest wymagane na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności danych dotyczących zdrowia oraz w razie wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Na potrzeby rekrutacji co do zasady będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 1. imię (imiona) i nazwisko,

 2. datę urodzenia,

 3. dane kontaktowe,

 4. wykształcenie,

 5. kwalifikacje zawodowe,

 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Możemy przetwarzać również inne dane, które Nam dobrowolnie udostępnisz.

5.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom, z usług których korzystamy w ramach prowadzonej przez Nas działalności.

Jeżeli aplikujesz na oferty udostępnione przez Nas na portalu pracuj.pl, odbiorcą Twoich danych będzie również Grupa Pracuj Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 584545).

6.

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Takie przekazanie może nastąpić w przypadku aplikowania przez Ciebie o pracę za pośrednictwem portalu pracuj.pl, Naszej strony internetowej lub poprzez wysłanie wiadomości na Nasz adres poczty elektronicznej, w związku z korzystaniem z usług podmiotów dostarczających określone rozwiązania informatyczne i hostingowe. Podmioty te dbają o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych, które przetwarzają, potwierdzone we właściwych decyzjach Komisji Europejskiej lub – jeśli takiej decyzji nie ma – poprzez wdrożenie innych mechanizmów zabezpieczających przewidzianych przez RODO, w tym np. poprzez skorzystanie z tzw. standardowych klauzul umownych.

Twoje dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowej.

7.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez Nas do czasu zakończenia procedury rekrutacyjnej, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji. Po upływie wskazanych okresów Twoje dane osobowe zostaną przez Nas usunięte.

8.

Przysługujące Państwu uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,

 • ich sprostowania lub uzupełnienia,

 • żądania usunięcia przez Nas tych danych, o ile nie zachodzi jedna z podstaw do ich dalszego przetwarzania,

 • żądania ograniczenia przez Nas przetwarzania Twoich danych, w przypadkach przewidzianych w RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez Nas Twoich danych.

9.

Jak mogą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień?

Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku:

 • w formie pisemnej na adres Spółki (zob. pkt 1) lub

 • w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej (zob. pkt 2).

10.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Informujemy również o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych narusza RODO.

11.

Prawo cofnięcia zgody

Informujemy, że możesz w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych sprzed jej cofnięcia.

12.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest wymogiem ustawowym i ich podanie jest konieczne. Odmowa udostępnienia Nam tych danych osobowych skutkować będzie odrzuceniem Twojej kandydatury.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się i zrozumiałem/-am powyższe informacje.