aniro-logo
ISO 9001:2015

Regulamin szkoleń

1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem szkoleń jest ANIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. B. Chrobrego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000240757, posiadającą numer NIP 5252336245, REGON 140144905, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Firma biorąca udział w Szkoleniu jako prelegent lub wystawca zwana jest dalej „Współorganizatorem”.
 3. Każda osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu zwana jest dalej „Uczestnikiem”
 4. Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Organizatora.
 5. Szkolenia odbywają się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
 6. Aktualny harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie Organizatora www.aniro.pl
 7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników. Składając Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jednocześnie potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu i miejsca bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator powiadomi zgłoszonych Uczestników o stosowanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. Uczestnictwo w Szkoleniu.

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza „Zgłoszenie udziału” za pośrednictwem strony www.aniro.pl lub otrzymanie zaproszenia od Organizatora i/lub Współorganizatora.
 2. Po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego każdy Uczestnik otrzyma mailowo potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie. Następnie w ciągu tygodnia od wpłynięcia zgłoszenia Organizatora za pomocą maila prześle do Uczestnika potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie oraz fakturę proforma lub odmowę przyjęcia zgłoszenia.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest dokonać zapłaty za szkolenie na rachunek bankowy i zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.
 4. Zgłaszając chęć uczestnictwa w Szkoleniu, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego uczestnik nie nabywa prawa do uczestnictwa w Szkoleniu.
 5. Wyłączne prawo do potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu lub odmowy potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu przysługuje Organizatorowi, który jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu bez podania przyczyny.
 6. Minimalna ilość uczestników jednego Szkolenia wynosi 6 osób, zaś maksymalna wynosi 10 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji Szkoleń obejmujących inną ilość uczestników.
 7. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w całości zajęć odbywających się w ramach szkolenia.
 8. Koszty szkolenia obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej, przerwy kawowe, nocleg ze śniadaniem, 1 posiłek w dniu szkolenia. Korzystanie z innych usług oferowanych przez hotel, w którym zakwaterowany zostanie Uczestnik Szkolenia pokrywa on sam w pełnej kwocie.
 9. Przejazd do i z miejsca, w którym odbywa się Szkolenie pokrywa w całości Uczestnik.

3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Rezygnację z udziału w Szkoleniu należy przesłać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@aniro.pl, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji w wyżej wskazanym terminie, Organizator zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Uczestnika kwoty w całości, w terminie 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.
 4. Jeżeli rezygnacja uczestnika w Szkoleniu wpłynie w terminie krótszym niż 14 dniowy ( wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu) Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej przez Uczestnika kwoty za uczestnictwo w szkoleniu.

4. Ochrona danych osobowych.

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej zwane RODO).
 2. Organizator Szkolenia nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym podmiotom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika są traktowane jako informacje poufne i służą do celów realizacji Szkolenia i komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANIRO z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. B. Chrobrego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000240757, posiadającą numer NIP 5252336245, REGON 140144905.
 4. Aktualna Polityka Ochrony Danych Osobowych obowiązująca u Organizatora dostępna jest na stronie internetowej pod adresem: www.aniro.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Organizator szkolenia ANIRO Sp. z o.o. oświadcza, iż dokonuje wideo i fotorejestracji Szkolenia. Decydując się na udział w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora i jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację wizerunku Uczestnika szkolenia w celach marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością szkoleniową Organizatora oraz do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach.

5. Postanowienia końcowe.

 1. Szkolenia mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
 2. Organizator oświadcza, iż nie udziela Uczestnikowi żadnego tytułu własności do przekazywanych w materiałach szkoleniowych znaków towarowych i logotypów a także know-how, metod, innowacji, badań oraz cech charakterystycznych marki oraz logo Organizatora, ani też jakichkolwiek dotyczących marek Organizatora praw do własności intelektualnej (w tym do nazw domen opartych na znaku towarowym czy też wszelkich kont w mediach społecznościowych zawierających w sobie znak towarowy Organizatora).
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator i Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 dnia od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.aniro.pl/