aniro-logo
ISO 9001:2015

Regulamin szkolenia

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy dokument (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w szkoleniu (dalej zwanym „Szkoleniem”). Regulamin jest  nieodpłatnie dostępny na stronie internetowej Organizatora w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie, odtworzenie oraz wydrukowanie w każdym czasie.
 2. Organizatorem Szkolenia jest ANIRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . z siedzibą w Toruniu, przy ul. B. Chrobrego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000240757, posiadającą numer NIP 5252336245, REGON 140144905, (zwana dalej „Organizatorem”.)
 3. Osoba biorąca udział w Szkoleniu jako prelegent lub wystawca zwana jest dalej „Współorganizatorem”.
 4. Każda osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu zwana jest dalej „Uczestnikiem”
 5. Szkolenie będzie prowadzone przez pracowników Organizatora lub innego specjalistę wyznaczonego przez Organizatora
 6. Szkolenie odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora.
 7. Aktualny harmonogram szkoleń oraz tematyka szkoleń są dostępne na stronie Organizatora www.aniro.pl
 8. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich Uczestników. Składając Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik jednocześnie potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu i miejsca bez podania przyczyny. W takim przypadku Organizator powiadomi zgłoszonych Uczestników o stosowanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem 

2. Uczestnictwo w Szkoleniu.

 1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest przesłanie poprawnie wypełnionego formularza „Zgłoszenie udziału” za pośrednictwem strony www.aniro.pl lub otrzymanie zaproszenia od Organizatora i/lub Współorganizatora.
 2. Po otrzymaniu przez Organizatora formularza zgłoszeniowego każdy Uczestnik otrzyma mailowo potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie. Następnie Organizatora za pomocą maila prześle do Uczestnika fakturę proforma lub odmowę przyjęcia zgłoszenia na szkolenie.
 3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest dokonać zapłaty za szkolenie na rachunek bankowy i zgodnie z terminem wskazanym na fakturze.
 4. Zgłaszając chęć uczestnictwa w Szkoleniu, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego uczestnik nie nabywa prawa do uczestnictwa w Szkoleniu.
 5. Wyłączne prawo do potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu lub odmowy potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu przysługuje Organizatorowi, który jest uprawniony do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu bez podania przyczyny.
 6. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w całości zajęć odbywających się w ramach szkolenia.
 7. Koszty szkolenia obejmują: szkolenie, materiały dydaktyczne w formie papierowej lub elektronicznej, przerwy kawowe, nocleg ze śniadaniem, posiłki zgodnie z agendą szkolenia. Korzystanie z innych usług oferowanych przez hotel, w którym zakwaterowany zostanie Uczestnik Szkolenia pokrywa on sam w pełnej kwocie.
 8. Przejazd do i z miejsca, w którym odbywa się Szkolenie pokrywa w całości Uczestnik.

3. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu.

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Rezygnację z udziału w Szkoleniu należy przesłać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: szkolenia@aniro.pl, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
 3. W przypadku złożenia przez Uczestnika rezygnacji w wyżej wskazanym terminie, Organizator zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Uczestnika kwoty w całości, w terminie 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.
 4. Jeżeli rezygnacja uczestnika w Szkoleniu wpłynie w terminie krótszym niż 14 dniowy ( wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu) Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu zapłaconej przez Uczestnika kwoty za uczestnictwo w szkoleniu.

4. Ochrona danych osobowych.

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestnika.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników na podstawie ich zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i będą one przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Dane osobowe uczestników mogą być udostępnione podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w tym w szczególności podmiotom, które dostarczają określone rozwiązania informatyczne (np. formularze ClickUp), hotelom w celu zakwaterowania uczestników oraz świadczenia innych usług. W związku z tym dane osobowe uczestników mogą być przekazane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których swoje siedziby, oddziału lub zakłady mają podmioty dostarczające te rozwiązania. Spółka podejmuje niezbędne działania, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony Pani/Pana danych, zaś dostawcy tych usług zapewniają, iż w razie przekazywania danych do państw trzecich taki transfer odbywa się na podstawie mechanizmów dopuszczonych przez RODO, w tym w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych.  Pani/Pana dane nie będą natomiast przekazywane do organizacji międzynarodowej. Na życzenie uczestnika Organizator przedstawi szczegółową informację podmiotach, którym udostępnione zostaną jego dane osobowe.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, uczestnikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania lub uzupełnienia,
  3. prawo żądania usunięcia przez Organizatora tych danych,
  4. prawo żądania ograniczenia przez Organizatora przetwarzania danych,
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez Organizatora,
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwiać będzie jego udział w Szkoleniu .
 6. Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 7. Organizator szkolenia ANIRO Sp. z o.o. oświadcza, iż dokonuje wideo i fotorejestracji Szkolenia. Decydując się na udział w szkoleniu Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora i jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikację wizerunku Uczestnika szkolenia w celach marketingowych i promocyjnych związanych z działalnością szkoleniową Organizatora oraz do celów kontaktowych i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach.

5. Postanowienia końcowe.

 1. Szkolenia mają charakter zamknięty i nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
 2. Organizator nie przenosi na uczestnika ani nie udziela żadnej licencji  do przekazywanych w materiałach szkoleniowych znaków towarowych i logotypów a także know-how, metod, innowacji, badań oraz cech charakterystycznych marki oraz logo Organizatora, ani też jakichkolwiek dotyczących marek Organizatora praw do własności intelektualnej (w tym do nazw domen opartych na znaku towarowym czy też wszelkich kont w mediach społecznościowych zawierających w sobie znak towarowy Organizatora).
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Organizator i Współorganizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Szkolenia.
 6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane ze Szkoleniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Organizator poinformuje uczestników o zmianach Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 dnia od daty ich opublikowania na stronie internetowej www.aniro.pl