aniro-logo
ISO 9001:2015

RODO

Celem zapewnienia Państwu najwyższej jakości usług oraz wypełnieniu ciążącego na Administratorze danych osobowych obowiązku informacyjnego pragniemy poinformować Państwa o przetwarzanych przez Aniro Sp. z.o.o. danych osobowych.

 

Definicje:

  1. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.aniro.pl
  1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi, który może być stroną umowy z Administratorem lub odwiedza Serwis Administratora, na rzecz którego zgodnie z niniejszym regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi promocyjne i marketingowe.

1. Kto jest administratorem danych osobowych Klientów?

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest:

ANIRO Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. B. Chrobrego 64, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000240757, posiadającą nr NIP 5252336245, REGON 140144905,  (dalej zwany „Administratorem”)

2. Kto jest odpowiedzialny za zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych i jak można się z nim skontaktować ?

Pracownikiem odpowiedzialnym za przestrzeganie zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych wyznaczonym przez Administratora jest:
Pan Daniel Kaczmarczyk
adres korespondencyjny: Aniro Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 64, 87-100 Toruń
adres e-mail: rodo@aniro.pl
telefon +48 56 657 63 63

3. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych Klientów?
1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Administratora w celu:
a) Zawarcia lub wykonania umowy, której Klient jest stroną,
b) Realizacji zamówień składanych przez Klienta,
c) Organizowania promocji lub innych akcji marketingowych, w których Klienci mogą brać udział.
d) Prowadzenia usług marketingowych, w tym wysyłki newslettera z informacją marketingową i handlową – korzystając z Serwisu Klient nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi na to zgody,
e) Przetwarzanie danych osobowych może służyć także w celu odpowiedzi na pytania Klienta składane za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego w Serwisie,
f) Świadczenia w Serwisie najwyższej jakości usług a także w celach archiwizacji i celach statystycznych oraz technicznej administracji Serwisem,

2. Dane osobowe, takie jak:
imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu, numer pesel, numer NIP

rejestrowane i przetwarzane są tylko wtedy, gdy:
a) jest to niezbędne do złożenie zamówienia,
b) jest to niezbędne do zawarcie lub wykonanie umowy, której Klient jest stroną,
c) Klient wyraża zgodę na udział w akcji marketingowej lub promocyjnej organizowanej przez Administratora.
d) Klient korzysta z formularza kontaktowego w Serwisie a podanie danych choć dobrowolne, jest niezbędne do prawidłowego przetworzenia wiadomości i udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

3. Klient może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania newslettera. W takim przypadku Administrator będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail Klienta. Adres e-mail Klienta wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania newsletterów, zawierających informacje marketingowe i handlowe o aktualnej ofercie.

4. Dane osobowe Klientów nie podlegają profilowaniu.

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora? Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora jest:
a) Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia lub wykonania umowy, której Klient jest stroną. Jeśli zatem Administrator zawiera z Klientem umowę o realizację danej usługi, to może przetwarzać dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.
b) Niezbędność przetwarzania do celów wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Ta podstawa obejmuje między innymi konieczność wypełnienia obowiązku podatkowego, udokumentowanie świadczenia usług profesjonalnych lub innych określonych w odrębnych przepisach obowiązków Administratora.
c) Przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione prawem cele i potrzeby Administratora. Dotyczy to również zapewnienia legalności i bezpieczeństwa świadczonych usług, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania treści Serwisu oraz dopasowania swoich usług do potrzeb i wygody Klientów
d) Dobrowolna zgoda Klienta. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne a Klient ma również możliwość ograniczenia zakresu zgody, zmiany zgody lub jej wycofania w dowolnym momencie.

 5. Jak długo dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora?
Dane osobowe Klientów, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:
a) w przypadku udzielenia zgody do momentu jej wycofania, ograniczenia lub podjęcia innych działań ze strony Klienta ograniczających tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
b) w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania,
c) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią – do czasu istnienia tego obowiązku lub uzasadnionego interesu np. dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń

6.Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
1. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) firmom świadczącym usługi z zakresu wsparcia IT
b) firmom świadczącym usługi z zakresu obsługi księgowej
c) kancelariom świadczącym usługi doradztwa prawnego
d) firmom świadczącym usługi kurierskie
e) firmom świadczącym usługi outsorcingowe
f) firmom świadczącym usługi serwisowe
g) firmom będącym partnerem biznesowym Administratora
2. Administrator bez uprzedniego uzyskania zgody Klienta nie będzie udostępniał danych osobowych podmiotom trzecim,
3.  Administrator może udostępnić dane osobowe Klientów, organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW, sądy czy organy podatkowe, uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych,
4. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.

7.Jakie prawa przysługują Klientom w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1. Klient ma prawo do wycofania, zmiany lub ograniczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
2. Klient może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora lub adres e-mail rodo@aniro.pl
3. Klient ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
4. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
5. Dostęp do danych osobowych Klienta jest możliwy w siedzibie Administratora. Ponadto, Administrator udostępnia adres e-mail rodo@aniro.pl oraz numer telefonu +48 567 63 63 za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.